Пета научно-практическа конференция „Образование за бъдеще – приемственост и перспективи“, град Бургас

Изх. № РУО1-5702/01.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5547/01.03.2023 г. Ви уведомявам, че  Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, съвместно с община Бургас и Регионално управление на образованието – Бургас организират  Пета научно-практическа конференция „Образование за бъдеще – приемственост и перспективи“, която ще се проведе в периода 24.-25.06.2023 г. в град Бургас.

Целта на конференцията е да се представят и обсъдят различни гледни точки, идеи и педагогически решения по актуални въпроси и проблеми на съвременното образование.

Конференцията е насочена към учени, учители, педагогически специалисти, докторанти и студенти с интерес в тематичната област.

Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади, ще бъдат рецензирани и отпечатани в е-списание „Наука и образование“.

Допълнителна  информация можете да откриете на сайта на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти: http://dkps.uniburgas.bg/

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на педагогическите специалисти от поверена Ви образователна институция.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД