Пети национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят на познанието“

Изх. № РУО1-6120/23.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и РУО – Русе организират Пети национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят на познанието“ 2024 г. Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложениe:

  1. Покана

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД