Петнадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“

Изх. № РУО1-8613/29.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-8323/27.03.2023 г. Ви уведомявам, че от 24 до 26.04.2023 г. Регионално управление на образованието – Бургас ще бъде домакин на Петнадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“.

Научно-практическата конференция „Водим бъдещето за ръка“ има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

За участие в конференцията с доклад, в срок до 10.04.2023 г. е необходимо да подадете заявка чрез Системата за сигурно електронно връчване на РУО – София-град  с пълен     текст на доклада и презентация. Подадените заявки ще бъдат разгледани от Областна комисия за подбор, като за област София-град ще бъдат одобрени до три доклада, чиито автори ще бъдат уведомени. Тяхното участие в конференцията ще бъде за сметка на МОН.

Тематично направления за докладите:

  1. „Осигуряване на плавен преход от детска градина към училище“.
  2. „Иновативни практики и качество в управлението на детска градина“.

Изисквания към техническото оформяне на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing -1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват – Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи – Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред – първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклад и презентация с основните акценти, изнесени в доклада, спазвайки изискванията за изготвяне на презентация (подкрепена с кратък фактологичен и снимков материал за основните моменти в доклада). Презентациите да бъдат подготвени за представяне в рамките на не повече от 5 минути.

Желаещите да присъстват на конференцията без участие с доклад поемат своите разходи. Те правят регистрацията си в срок до 18 април 2023 г., като допълнително ще бъде изпратен линк към формуляр за регистрация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД