Печатно издание – наръчник „Дигитално грамотни – интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12.клас“ на сдружение „Асоциация Родители“

Изх. № РУО1-7569/01.04.2020 г.  

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-122/31.03.2020 г., с вх. № РУО1-7510/31.03.2020 г., Ви информирам, че сдружение „Асоциация Родители“ е приключило проект „Дигитални умения на децата на 21 век“, финансиран от програма „Европа 2019“ на Столична община. Като част от продуктите, изготвени по проекта е печатното издание „Дигитално грамотни – интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12.клас“. Методиката и наръчникът са разработени от екипа на сдружение „Асоциация Родители“ като част от екипа на Национален център за безопасен интернет. Целта на наръчника е да се подпомогнат процесите, свързани с развиване на медийната грамотност и с превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. В наръчника са включени 14 теми, които според авторите биха могли да се използват в работата на всеки учител, училищен психолог или педагогически съветник, след като преминат обучение за работа с методиката. Обучението се организира от сдружение „Асоциация Родители“.

Моля с тази информация да запознаете учителите, психолозите и  педагогическите съветници в поверената Ви образователна институция. При интерес и желание за прилагане на наръчника тези педагогически специалисти могат да се обърнат към сдружение „Асоциация Родители“, за да бъдат запознати с възможностите за включването им в обучение.

Във връзка с Covid-19 и създалата се кризисна ситуация, дейността по информиране да се осъществи след възстановяване на нормалната учебна дейност в училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО –                                                                          

СОФИЯ-ГРАД