Писмо на Министерството на образованието и науката относно регулярно попълване на данни в информационната система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование

Рег. № РУО1-19469/15.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ           

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

             Приложено Ви изпращам писмо № 9105-177/07.06.2021 г. на Министерството на образованието и науката относно регулярно попълване на данни в информационната система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование, за сведение и изпълнение.

            Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД