Писмо на МОН №9105-418/27.11.2019 г.

Изх. № РУО1-33084/28.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА и ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За сведение и изпълнение на електронните пощи на образователните институции Ви е изпратено писмо № 9105-418/27.11.2019 г. на Министъра на образованието и науката с приложени документи.

С писмото и приложените материали следва да запознаете педагогическите специалисти във Вашето училище или детска градина.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД