Писмо на Столична регионална здравна инспекция относно въвеждането на временни противоепидемични мерки, считано от 30.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

Изх.№ РУО1-12547/02.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО1- 12472/01.06.2020 г. във връзка със заповед № РД 01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждането на временни противоепидемични мерки, считано от 30.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

Приложение: Писмо на Столична регионална здравна инспекция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД