Писмо с изх. № РУО1 – 19978/31.07.2020 г.

Изх. № РУО1-19979/31.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4/ 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че на служебния Ви имейл, е изпратено писмо с изх. № РУО1 – 19978/31.07.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД