Планиране на дейности по модернизиране на материалната база на държавните образователни институции

Рег. № РУО1- 1924/13.01.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ

МОН, МК, МО И ММС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Чрез свое писмо, № 9105-11/11.01.2021 г. с рег. № РУО1-1717/12.01.2021 г. заместник-министърът на образованието и науката информира, че Министерство на образованието и науката се включва в разработването на Национален план за възстановяване и устойчивост, чиято основна цел е да способства за икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемия.

В плана се предвижда изпълнението на набор от мерки, които ще позволят в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските, като едновременно с това ще се положат основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката.

COVID-19 пандемията и предприетите мерки за ограничаване на разпространението ù, подобряване качеството и приложимостта на образованието се изпълнява комплексна и многоаспектна образователна реформа, която намира своето отражение в Националния план чрез предвидените инвестиции в рамките на стълб „ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“. За подобряване качеството и приложимостта на образованието се изпълнява комплексна и многоаспектна образователна реформа, която намира своето отражение в Националния план чрез предвидените инвестиции в рамките на стълб „ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“. Намеренията на правителството, свързани с образование и умения, са в следните ключови области:

  • Изграждане на образователна STEM среда;
  • Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи;
  • Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации.

Във връзка с предстоящите операции и интервенции в тези ключови области и необходимостта от планиране на дейностите, свързани с модернизиране на материалната база на държавните образователни институции, финансирани от МОН, МК, МО и ММС, моля до 14 януари 2021 г. да изпратите в РУО – София-град следната информация за Вашето училище:

  • Образователната институция има инвестиционни проекти за ремонт, енергийна ефективност, реконструкция включително издадено и валидно разрешение за строеж, но няма сключени договори за финансиране;
  • Образователната институция няма инвестиционни проекти за ремонт, енергийна ефективност, реконструкция, но има актуален технически паспорт с конструктивно и енергийно обследване;
  • Образователната институция има необходимост от ремонт, енергийна ефективност, реконструкция, но няма инвестиционни проекти и не разполага с актуален технически паспорт с конструктивно и енергийно обследване.

 

Моля информацията да бъде изпратен на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK9fR1cMHL7So_8cjy_PB6-B1eVndgy3Gz7JBypAjktIoJhQ/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД