План за действие 2021 г. за БДП на МОН

Изх. № РУО1-9363/24.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-100/23.03.2021 г., вх. № РУО 1-9236/23.03.2021 г., приложено Ви изпращам План за действие 2021 г. за БДП на МОН и заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за неговото утвърждаване и Ви уведомявам следното:

  1. В срок до 31.03.2021 г. следва да утвърдите или да актуализирате годишните план-програми за БДП за 2021 година.
  2. Годишните план-програми следва да бъдат мултиплицирани образци на Плана за действие 2021 за БДП на МОН. Те трябва да представят в обобщен вид специфичните мерки, които по компетентност ще се изпълняват от институцията. Мерките за БДП на институцията се разпределят по стратегически цели и тематични направления, като мерките следва да са в съответствие с ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката. Номерациите на целите, направленията и мерките са задължителни и конкретно отговарят на Плана. В програмите се включват освен мерките, предвидени по Плана, и мерки по плановете на общинските комисия по БДП, като се спазва номерацията, която отговаря логически и най-пълно на заложеното в Плана. Годишните план-програми след утвърждаването им от директора на институцията се публикуват на официалната страница на детската градина, училището или ЦПЛР.
  3. Областният кръг на националното състезание по БДП се предвижда да се проведе на 15.05.2021 г. и за двете възрастови групи.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на План за действие 2021 г. за БДП на МОН.
  2. План за действие 2021 г. за БДП на МОН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД