ПМС № 46 от 19 март 2020 г. на Министерски съвет

Рег. № РУО1-7716/03.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-67/02.04.2020 г. на МОН, вх. № РУО1-7597/02.04.2020 г., Ви уведомявам, че е прието ново Постановление № 46 от 19 март 2020 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт, и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

Съгласно чл.1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 46 от 2020 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете за бюджетна година в държавните, общинските и частните детски градини и в държавните, общинските и частните училища, включително тези в подготвителните групи, и 3.00 лв. на ученик за бюджетна година, за учениците в държавните, общинските и частните училища в дневна и в комбинирана форма на обучение, и в обучение чрез работа.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за частните детски градини и частните училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

  1. Проектите на частните детски градини и частните училища се представят за съгласуване на експерта по спорт и младежки дейности в районните администрации на Столична община, в срок до 10.04.2020 г.
  2. Проектите на частните детски градини и частните училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.
  3. Директорът на общинско и частно училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС № 46/19.03.2020 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1а)

За допълнителна информация можете да се обръщате към Георги Пашов – старши експерт по финансово осигуряване, тел: 02/ 935 60 68.

Приложение:

  1. Постановление № 46/19.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.
  2. Приложение № 1 към чл.3, ал.1
  3. Приложение № 2 към чл.3, ал.1

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД