Подаване и утвърждаване на Актуализиран списък-образец и потвърждаване на данни към АСП

Изх. № РУО1-41226/28.12.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

НАПОМНЯМ, че сме в активна кампания за подаване на Списък-образеца 1, 2, и 3. Срокът е 31.12.2023 г.

 Не чакайте последния срок!

  • На портала на НЕИСПУО – в рубриката „Ръководства за работа с модули в НЕИСПУО“ -> „Институции“ е публикувана обновена инструкция „Актуализиране на данни в списък-образец – декември 2023 г.“.
  • Задължително извършвайте текущи проверки за грешки в модул „Институции“ ->“Подаване на Списък-образец“ -> „Проверка“ и своевременно ги отстранявайте.
  • Своевременно подайте и утвърдете Списък-образеца, и генерирайте Удостоверение.

 

НАПОМНЯМ и за потвърждаване на данните към АСП.

ВСИЧКИ институции да извършат проверка за наличие на данни за потвърждаване от АСП.

Срокът за потвърждаване е последния работен ден на месец декември – 29.12.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД
/ съгласно заповед № PД02-3313/21.12.2023 г.
 на началника на РУО – София-град/