Подаване и утвърждаване на Актуализиран списък-образец за учебната година – от 17 до 31 декември

Изх. № РУО1-39743/11.12.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изменението и допълнението (ДВ. бр.102 от 8 декември 2023г.) на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че:

  1. Съгласно чл. 13, ал. 5 (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Актуализиран списък-образец за учебната година се подава и утвърждава в периода от 17 до 31 декември.
  2. На портала на НЕИСПУО – в рубриката „Ръководства за работа с модули в НЕИСПУО“ -> „Институции“ -> „Списък образец“ е публикувана версия 2 на „Ръководство за потребителя за учебната 2023/2024 година, Модул „Институции“, Списък-образец 1, 2 и 3“ (Версия 2023.02 / 11.09.2023).

Моля детайлно да се запознаете с обновеното „Ръководство за потребителя за учебната 2023/2024 година, Модул „Институции“, Списък-образец 1, 2 и 3“.

  1. Задължително извършвайте текущи проверки за грешки в модул „Институции“ ->“Подаване на Списък-образец“ -> „Проверка“ и своевременно ги отстранявайте.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД02-3173/ 07.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град/