Подаване на актуална информация за необходимите средства за прилагането на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем

Рег. № РУО1-36176/29.09.2022 г.

                                                            

                                                        ДО

                                                       ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                       НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД         

 

                        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

            Във връзка със започването на учебната 2022 – 2023 година, моля да подадете актуална информация за периода 01 октомври – 31 декември 2022 г. за необходимите средства за прилагането на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Информацията следва да включва месечния разход за транспорт на педагогическите специалисти, работещи в институциите в системата на предучилщното и училищното образование, чиято месторабота е в населено място извън местоживеенето им и необходимите средства за възстановяване на разходите за наем по месторабота на новоназначените педагогически специалисти, когато местоработата им е в населено място в общините, попадащи от четвърта до осма група съгласно приложение № 1 към чл. 3а, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.            Размерьт на възстановяваните разходи за наем на жилище за един месец не може да надвишава средномесечните разходи за транспорт от местоживеенето на педагогическия специалист до населеното място на местоработата му. и обратно за най-евтиния вид транспорт, като максималният размер не може да е по-висок от 200 лв.

Информацията следва да изпратите на електронен адрес: g.[email protected] в срок 03.10.2022 г. (понеделник).       

            Приложение: Справка № 1 и № 2

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД