Подаване на данни за деца и ученици със СОП и специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане в образователните институции в област София-град

Изх. № РУО 1-28225/12.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27764/07.10.2020 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 24, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование следва да предоставите информация за:

  • деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/, които се обучават в поверената Ви образователна институция;
  • ресурсни учители и други специалисти, които осъществяват допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП;
  • помощници на учителя.

В таблицата за деца и ученици със СОП е необходимо да попълните информация за броя на децата и учениците, възраст, клас или група, вид на увреждане или затруднение, № на заповед за допълнителна подкрепа, срок на допълнителна подкрепа, име на специалист, който извършва подкрепата.

В таблицата за педагогически специалисти е необходимо да въведете данни за ресурсния учител, логопед, психолог, друг специалист, назначен към съответното училище/детска градина – име, длъжност, специалност или допълнителна квалификация, имейл и телефон, брой деца и ученици в групата.

В таблицата за помощник на учителя, е необходимо да въведете данни за назначеното на тази длъжност лице – име, образование /специалност/, допълнителна квалификация, имена на децата и учениците, с които работи.

Моля да се придържате към формата на таблиците и да попълните данните коректно, ако са приложими за Вашата институция.

В срок най-късно до 15.10.2020 г. попълнете и изпратете приложения файл в Excel с три таблици на следния електронен адрес: [email protected].

Приложениe:

1.Файл с 3 таблици

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД