Подаване на данни за деца и ученици със СОП и специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане в образователните институции в област София-град

Изх. № РУО1-7433/14.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7114/11.02.2022 г. от РЦПППО – София-град Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 24, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование следва да предоставите информация за:

  • деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/, които се обучават в поверената Ви образователна институция;
  • ресурсни учители и други специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и на учениците със СОП;
  • помощници на учителя.

В таблицата за деца и ученици със СОП е необходимо да попълните информация за броя на децата и учениците, възраст, клас или група, вид на увреждане или затруднение, № на заповед за допълнителна подкрепа, срок на допълнителна подкрепа, име на специалист, който извършва подкрепата. На основание чл. 8 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и във връзка с планирани дейности за осъществяване на методическа подкрепа на екипите, които осигуряват ресурсно подпомагане на децата и на учениците със СОП в образователните институции на територията на област София-град е необходимо да се предостави възможност за контакт с родител/настойник – име и фамилия на същия, телефон за връзка и електронна поща.

В таблицата за педагогическите специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и на учениците със СОП, е необходимо да въведете данни за ресурсен учител, логопед, психолог, друг специалист, назначен към съответното училище/детска градина – име, длъжност, специалност или допълнителна квалификация, имейл и телефон, брой деца и ученици в групата.

В таблицата за помощник на учител е необходимо да въведете данни за назначеното на тази длъжност лице – име, образование /специалност/, допълнителна квалификация, имена на децата и учениците, с които работи.

Моля да се придържате към формата на таблиците и да попълните данните коректно, ако са приложими за поверената Ви институция.

В срок най-късно до 18.02.2022 г. попълнения приложен файл в Excel с три таблици се изпраща на: administracia@rcsf.bg.

 

Приложение:

1.Файл с 3 таблици

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД