Подаване на данни за деца и ученици със СОП и специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане в образователните институции в област София-град

Изх. № РУО1-32800/09.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32707/09.10.2023 г. от РЦПППО – София-град Ви уведомявам, че в изпълнение на провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 24, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование следва да предоставите информация за:

  • децата и ученици със специални образователни потребности /СОП/, които се обучават в поверената Ви образователна институция;
  • ресурсни учители и други специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и на учениците със СОП;
  • помощници на учителя.

В таблицата за деца и ученици със СОП е необходимо да попълните информация за броя на децата и учениците, възраст, клас или група, вид на увреждане или затруднение, № на заповед за допълнителна подкрепа, срок на допълнителна подкрепа, име на специалист, който извършва подкрепата. На основание чл. 8 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и във връзка с планирани дейности за осъществяване на методическа подкрепа на екипите, които осигуряват ресурсно подпомагане на децата и на учениците със СОП в образователните институции на територията на област София е необходимо да се предостави възможност за контакт с родител/настойник – име и фамилия на същия, телефон за връзка и електронна поща.

В таблицата за педагогическите специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и на учениците със СОП, е необходимо да въведете данни за ресурсен учител, логопед, психолог, друг специалист, назначен към съответното училище/детска градина – име, длъжност, специалност или допълнителна квалификация, имейл и телефон, брой деца и ученици в групата.

В таблицата за помощник на учител е необходимо да въведете данни за назначеното на тази длъжност лице – име, образование /специалност/, допълнителна квалификация, имена на децата и учениците, с които работи.

Моля приложените таблици да се попълнят и изпратят в срок до 16.10.2023 г. на електронен адрес: administracia@rcsf.bg .

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД