ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

 

Изх. № РУО1-14176/07.05.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, ДЪРЖАВНИТЕ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че  СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ Е ДО 15.05.2021 Г.

 Подавайте декларациите за имущество и интереси, като подпишете с електронен подпис файла, преди да го изпратите чрез:

  Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg, както и че

 –  не се подава Част II „Интереси“, когато данните са същите и няма промяна

Крайно нецелесъобразно е да се обработват два пъти декларации поради некоректно изпълнение на законовите изисквания.

 Напомням, че във връзка с указания от Инспектората на МОН, дадени с доклад вх.№ РУО1-9771/05.05.2020 г ще бъде ангажирана дисциплинарна отговорност на директорите, неподали в срок декларация за имущество и интереси по ЗПКОНПИ;

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

инж. Златка Иванова

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД02-826/19.04.2021 г. на

началника на РУО – София-град/