ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Изх. № РУО1-13342/27.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, ДЪРЖАВНИТЕ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че следва да подавате декларациите за имущество и интереси, като подпишете с електронен подпис файла, преди да го изпратите чрез:

Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg, както и че

–  не се подава Част II „Интереси“, когато данните са същите и няма промяна

 

Крайно нецелесъобразно е да се обработват два пъти декларации поради некоректно изпълнение на законовите изисквания.

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ Е ДО 15.05.2021 Г.

 

Напомням, че във връзка с указания от Инспектората на МОН, дадени с доклад вх.№ РУО1-9771/05.05.2020 г ще бъде ангажирана дисциплинарна отговорност на директорите, неподали в срок декларация за имущество и интереси по ЗПКОНПИ;

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД