Подаване на декларации по закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изх. № РУО1-8796/24.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, ДЪРЖАВНИТЕ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание § 2, ал. 1, т. 3 от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, задължение за деклариране имат и юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1, а именно директорите на институциите, с които началника на РУО – София-град има сключен трудов договор.

 

Съобразно чл. 3, т. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г./, за времето от тази дата, до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете по Глава пета „Декларации“, раздел I „Задължение за деклариране“ и раздел III „Проверка на декларациите и имущественото състояние“ от ЗПКОНПИ, с изключение на срока по чл. 38 ал. 1 т. 2 от този закон – за подаване на декларация за имущество и интереси „ежегодно до 15 май – за предходната календарна година“.

Съобразно § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ДВ бр. 34 от 09 април 2020 г./, в този закон се създава § 49а, според който През 2020 г. декларациите по чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ … се подават в срок до един месец от отмяната на извънредното положение“.

 

С решение на Народното събрание /ДВ бр.33 от 07 април 2020 г., срокът на извънредното положение е удължен до 13 май 2020 г.

Така, срокът за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ за настоящата година не е до 15 май, а е продължен до един месец от отмяната на извънредното положение.

 

С оглед въведените ограничителни мерки, РУО – София-град призовава директорите на институциите, с които началника на РУО – София-град има сключен трудов договор да подават декларации за имущество и интереси подписани с електронен подпис чрез:

Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg

 

Обръщам внимание, че не се подава Част II „Интереси“, когато данните са същите и няма промяна.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД