Подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО /с качествени оценки/

Изх. № РУО1-6519/10.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата от 03.05.2023 г. до 22.05.2023  г. дейност на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, напомням за стриктно спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО /с качествени оценки/. Необходимо е своевременно да информирате родителите на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО /с качествени оценки/ за сроковете и дейността на Комисията.

С оглед гореизложеното, в срок до 17.03.2023 г. следва да попълните на следния линк https://forms.gle/vTtfqwjKQUgthzxC8 „Справка за ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, обучаващи се през учебната 2022/2023 г. в VII клас“ /по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател, с удостоверение за завършен VII клас/. Ако няма такива ученици в повереното Ви училище, моля да попълните справката с „0“.

Обръщам внимание, че след крайния срок насочването на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО ще се осъществява от МОН след четвърти етап на класиране за прием на ученици в VIII клас в профилирани и професионални паралелки на територията на  област София-град.

За въпроси относно попълване на справката: Силвия Пеева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София-град, тел. 0886014362.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД