Подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас и за изготвяне на становище за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 140, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО – София-град

Изх. № РУО1-8000/09.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7842/07.04.2020 г., Ви уведомявам, че подаването на документи за отлагане от постъпване в първи клас и за изготвяне на становище по чл. 140, ал. 1 на Наредбата за приобщаващото образование за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние, ще се извършва по електронен път.

В тази връзка следва да информирате родителите на ученици със специални образователни потребности /СОП/, настойници и лица, които полагат грижи за ученици от домове за деца, лишени от родителски грижи, от центрове за настаняване от семеен тип и такива, настанени в приемни семейства, че подаването на заявление съгласно чл. 140, ал. 2, т. 1 на Наредбата за приобщаващото образование за изготвяне на становище ще се осъществява по електронен път /по имейл/. Останалите документи, посочени в чл. 140, ал. 2, т. 3-5 на Наредбата за приобщаващото образование, могат да се изпратят на хартиен носител до Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП на адреса на РЦПППО – София-град, с препоръчано писмо или по куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или по куриер, същите трябва да бъдат представени на място в РЦПППО – София-град след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектоват документите, необходим за осъществяване на процедурата.

Същият принцип следва да се спазва и при отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас – заявлението по чл. 139, ал. 1 на Наредбата за приобщаващото обучение се подава по имейл до РЦПППО – София-град, а документите по чл. 139, ал. 2 на същата наредба – на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер, а при невъзможност  – на място в РЦПППО – София-град, след приключване на извънредното положение.

С оглед гореизложеното, на сайта на РЦПППО – София-град ще бъдат публикувани документи в word формат, които родителите да попълват и да изпращат на имейла на РЦПППО – София-град, както и информация, че към момента на подаване на съответното заявление не трябва да се изпращат изброените документи в чл. 139, ал. 2 и в чл. 140, ал. 2, т. 3-5 на Наредбата за приобщаващото образование, тъй като съдържат лични данни на детето или ученика. Същите могат да се изпратят с препоръчано писмо или по куриер до РЦПППО – София-град, а при обективна невъзможност – да бъдат предоставени на място в РЦПППО – София-град, след отмяна на извънредното положение в страната.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД