Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Класификация на информацията:

Ниво 0, [TLP-WHITE]

Изх. № РУО1-28776/10.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващо образование, с писмо с вх. № РУО 1-28352/08.09.2021 г. директорът на Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ /СУУУС/ информира за готовност да осигури рехабилитатори на слуха и говора, ресурсни учители, специални психолози, сензорни терапевти и други специалисти за учебната 2021/2022 година на деца и ученици със специални образователни потребности – увреден слух, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностното им развитие.

С оглед гореизложеното, при постъпване на дете или ученик с увреден слух, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец до директора на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти на посочените електронни адреси: [email protected] и [email protected]

 

Приложение:

  1. Образец на заявка за осигуряване на необходимите специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

/на основание Заповед № РД 02-1933/01.09.2021 г.

 на началника на РУО – София-град/