Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със сензорни нарушения в детските градини и училищата в област София-град

Изх. № РУО1-22877/04.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22558/02.09.2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ /СУУУС/ има готовност да осигури слухово речеви рехабилитатори и други специалисти за учебната 2020/2021 година на деца и ученици със специални образователни потребности – сензорни нарушения, когато детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностното им развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ на посочения електронен адрес: [email protected], в срок до 11.09.2020 г.

Приложение: Заявка по образец за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД 10-1347/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/