Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-6832/09.02.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В отговор на постъпили допълнителни въпроси и казуси относно заявяване на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни на учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че в писмо на МОН с № 9105-57/09.02.2022 г., вх. №РУО1-6709/09.02.2022 г. се дават следните допълнителни уточнения:

  1. Зрелостниците, обучавани за придобиване на професионално образование по рамкови учебни планове, утвърдени в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план, могат да заявяват явяване на ДЗИ по общообразователни предмети (извън задължителния ДЗИ по български език и литература) само като допълнителни.

Допълнителните ДЗИ, които зрелостниците от професионалните гимназии могат да положат, са не повече от два, по учебни предмети от посочените в чл. 135, ал. 1 от ЗПУО и върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на  образование. Сред тях са и чуждите езици, като единият чужд език, чието изучаване е започнало в 9. клас за учениците, обучавани за придобиване на професионално образование, и продължава до 12. клас включително като ООП, а другият чужд език, чието изучаване е започнало в 8. клас, приключва като общообразователен предмет в края на първи гимназиален етап (10. клас), но продължава като чужд език по професията (обща професионална подготовка) в 11. и в 12. клас.

Приложена е таблица, която да Ви ориентира за нивата на чужд език, на които може да бъде заявяван като допълнителен ДЗИ.

Професионални гимназии с ЧЕ — изучаван като общообразователен предмет

(ниво на чужд език, на което ще се полага ДЗИ)

Изучаването на ЧЕ                        като   ООП приключва в:
ЧЕ — интензивно изучаван в 8. клас В1 10. клас
ЧЕ — разширено изучаван в 8. клас B1.1 10. клас
ЧЕ — неинтензивно и неразширено изучаван в 8. клас A2 10.клас
ЧЕ — изучаван от 9. клас A2 12. клас

 

  1. Лице, завършило последен гимназиален клас преди настоящата учебна година, което не се е явило или не е положило успешно (държавен) зрелостен изпит по чужд език в съответствие с юридическите актове, действали към момента за добиване на право за полагането на такива изпити (в т.ч. и лице, завършило последния гимназиален клас през настоящата учебна година по стар учебен план, по който се е обучавало), както и лице, завършило средно образование в чужбина, желаещо да валидира компетентности по чужд език, невключен в дипломата му, полага ДЗИ по чужд език върху ниво В1.
  2. Лице, завършило последен гимназиален клас в професионална гимназия преди настоящата учебна година, което е положило успешно само задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, както и лице, обучавано в професионална гимназия по стар учебен план, и започнало обучение в последен гимназиален клас преди настоящата учебна година, но завършващо успешно този клас през настоящата, може да избере да положи като втори задължителен изпит държавен зрелостен изпит по общообразователен предмет или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, като резултатът се вписва в дипломата му за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит.
  3. При подаване на заявления за допълнителни ДЗИ учебните предмети са посочени в чл. 135 от ЗПУО – български език и литература (изучаван за придобиване на профилирана подготовка), чужд език — английски, френски, немски, италиански, испански или руски, както и чужд език, различен от посочените, ако съгласно училищния учебен план ученикът е изучавал съответния чужд език в първи гимназиален етап на средно образование и като профилиращ учебен предмет във втори гимназиален етап на средно образование, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия, които се полагат в зависимост от това дали са изучавани за придобиване на общообразователна или на профилирана подготовка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД