Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2022/2023 г.

Изх. №РУО1-2885/03.02.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2022/2023 г., в изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК), утвърден със заповед №РД09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката  напомням:

  1. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК от учениците на поверените Ви училища, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление се извършва в срок от 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г., включително.

Съгласно чл. 132 и чл. 134 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет по български език и литература, като вторият изпит се определя по избор на ученика от учебните предмети, които са изучавани в избираемите учебни часове като профилиращ учебен предмет във втори гимназиален етап на средно образование. Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

  1. Лицата, желаещи да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да положат до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от тях учебни предмети между учебните предмети български език и литература, чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия. В случай, че избраният учебен предмет не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование.

На изпит по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят лица след завършено средно образование, след успешно приключване на последния гимназиален клас или по време на обучението в последния гимназиален клас в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави.

Лица, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, изтеглят формуляра от сайта на РУО – София-град, разпечатват заявлението, попълват необходимите данни, подписват го, сканират/снимат и изпращат на служебната електронна поща [email protected]. Към писмото прилагат сканирана диплома за средно образование или сканиран документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

Служебните бележки за подадено заявление ще бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

След проверка на подадените документи в РУО – София-град, допускането до изпит се извършва в 7. СУ „Свети Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28, определено със заповед №РД01-50/02.02.2023 г. на началника на РУО – София-град.

Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признат при условията и по реда на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД