Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2022/2023 г.

Изх. №РУО1-2982/03.02.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в ДВ. бр. 11 от 02.02.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

Във връзка с организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити промените са, както следва.

Чл. 166, ал. 4 „При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности само на лица, които нямат придобито основно или средно образование, а при валидиране на компетентности по учебен предмет по чл. 134 – само на:

  1. Лица, придобили средно образование, ако учебният предмет не е включен в дипломата им за средно образование.
  2. Зрелостници, които не са изучавали учебния предмет в избираемите учебни часове като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование или са изучавали учебния предмет чужд език като профилиращ на по-ниско ниво от Общата европейска езикова рамка.“

Чл. 167, ал. 3 „Валидирането по учебен предмет по ал. 1, т. 2 се извършва по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, като лицето избира дали да положи изпита върху учебното съдържание, което в училищното образование се изучава за придобиване на общообразователната подготовка в класовете от средната степен на образование, а за български език и литература – от втория гимназиален етап, или върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия предмет, предвидено за изучаване в избираемите часове във втория гимназиален етап на средно образование.“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД