Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1 – 19462/23.06.23г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2022/2023 г., в изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК), утвърден със заповед №РД09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката  напомням:

  1. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК от учениците на поверените Ви училища, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление се извършва в срок от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г., включително.
  2. Лица, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, попълват заявление по образец, заплащат такса от 30 лв. за изпит съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №195/08.09.2017 г., по сметка на Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“. Към заявлението се прилагат копие на документ, удостоверяващ платена такса, копие на диплома за средно образование или документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

Банковата сметка на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“ е: IBAN: BG69UNCR96603120493512, Булстат: 000669685.

Заявлението и всички приложени към него документи се подават в деловодството на РУО – София-град в срок до 07.07.2023 г.

Служебните бележки за подадено заявление ще бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

След проверка на подадените документи в РУО – София-град, допускането до изпит се извършва в Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“- ул. „Стара планина“ №13, в изпълнение на заповед № РД 01-310/21.06.2023 г. на началника на РУО – София-град.

  1. Зрелостници, които не са изучавали учебния предмет в избираемите учебни часове като профилиращ във втори гимназиален етап на средното образование или са изучавали учебния предмет чужд език като профилиращ на по-ниско ниво от Общата европейска езикова рамка, могат да валидират компетентности по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, като лицето избира дали да положи изпита върху учебното съдържание, което в училищното образование се изучава за придобиване на общообразователната подготовка в класовете от средната степен на образование, а за български език и литература – от втори гимназиален етап, или върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия предмет, предвидено за изучаване в избираемите часове във втори гимназиален етап на средно образование. Зрелостниците попълват заявление по образец, заплащат такса от 30 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №195/08.09.2017 г., по сметката на училището, в което се обучават. Към заявлението се прилагат копие на документ, удостоверяващ платена такса и документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето се обучава в последния гимназиален клас.

Служебните бележки за подадено заявление се издават от училището, в което учи зрелостника.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД