Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-3265/02.02.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2023/2024 г., в изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК), определен със заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката напомням:

  1. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК от учениците на поверените Ви училища, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление се извършва в срок от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г., включително.
  2. Лицата, желаещи да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да положат до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от тях учебни предмети между учебните предмети български език и литература, чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия.

Валидирането се извършва по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, като лицето избира дали да положи изпита върху учебното съдържание, което в училищното образование се изучава за придобиване на общообразователната подготовка в класовете от средната степен на образование, а за български език и литература – от втори гимназиален етап, или върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия предмет, предвидено за изучаване в избираемите часове във втори гимназиален етап на средно образование.

На изпит по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят лица след завършено средно образование, след успешно приключване на последния гимназиален клас или по време на обучението в последния гимназиален клас в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави.

  1. Лица, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, изтеглят формуляра от сайта на РУО – София-град, разпечатват заявлението, попълват необходимите данни, подписват го, сканират/снимат и изпращат на служебната електронна поща [email protected] или се подават в деловодството на 7. СУ „Свети Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28, определено със заповед №РД01-907/29.12.2023 г. на началника на РУО – София-град. Към заявлението прилагат сканирана диплома за средно образование или сканиран документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

Изпитът за валидиране се полага след представяне на документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г.

Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признат при условията и по реда на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Приложение:

  1. Заявление за валидиране на компетентности

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД