Подаване на заявления за допускане до ДЗИ по чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г.

Изх. №РУО1-13004/22.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищното образование, даващи право на лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка и измененията в Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  Ви уведомявам, че в периода 24-26 април 2024 г. ще се подават заявления за допускане до полагане на изпита.

Необходимо е да се създаде организация при подаване на заявление за допускане до полагане на изпит по чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО да се извърши своевременно проверка на заявлението от директора на училището. Ако лицето не отговаря на условията по чл. 104а от Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, се информира заявителя.

След извършена проверка и въвеждане на данните в ЕИСИП, заявленията се сканират и се изпращат в срок до 17:30 часа на 26.04.2024 г. на e-mail: [email protected].

Разчитам на Вашия професионализъм да създадете организация по изпълнение на дейностите за предоставяне на възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече успешно е положен държавен зрелостен изпит.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД