Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите за прием в VIII клас

№ РУО1-10628/14.05.2020 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ

В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. следва да приемете заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт) от учениците от Вашето училище.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас и се предават с опис в Центъра за административно обслужване (стая 401) на РУО – София-град или през ССЕВ на 01 и 02. Юни 2020 г.

  

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД