Подаване на информацията за отсъствията в модул „Отсъствия“ за месец ноември на НЕИСПУО

Изх. № РУО1- 33728/26.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с получено, писмо № 9105 – 400/25.11.20г. на заместник – министъра на образованието и науката с рег. № РУО1 – 33591/25.11.20г. за  изпълнение на дейностите по отпускане на социални и семейни помощи,  в частност проверка по служебен път на записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, както и за допуснатите отсъствия повече от 3 дни на всяко дете, посещаващо група за предучилищно образование, и 5 учебни часа на всеки ученик, без уважителни причини, по искане на Агенцията за социално подпомагане (АСП) , Ви уведомявам че се налага промяна в срока за представяне на информацията само за м. декември 2020 г.

През настоящата календарна година 5-и декември е събота, което означава, че Министерство на образованието и науката (МОН),  ще предостави информацията на АСП на 07.11.2020 г.

Предвид предстоящото приключване на бюджетната 2020 година и съкратените срокове за начисляване и изплащане на семейните помощи през месец декември 2020 г..

В  срок до 03.12.2020 г., трябва да подадете в НЕИСПУО информацията за месец ноември за допуснатите отсъствия по неуважителни причини от учениците за повече от 5 учебни часа или за повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД