Подаване на информацията за технически устройства, необходими за обучението от разстояние в електронна среда.

Изх. № РУО1- 33931/27.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА   УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с получено писмо, № 9105 – 401/26.11.20г. на министъра на образованието и науката с рег. № РУО1 – 33832/27.11.20г., с преустановяването на присъствените учебни занятия и преминаването на обучение от разстояние в електронна среда на учениците от институциите в системата на училищното и предучилищното образование от 30.11.2020 г. и в изпълнение на Заповед № РД09-2925/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, издадена на основание Постановление 283/15.10.2020 г. на Министерски съвет, моля до 30.11.2020 г. да представите информация относно изпълнението му, съгласно приложението.

В случаите, когато училището има на разположение повече технически устройства, необходими за обучението от разстояние в електронна среда, същите следва да се предоставят временно на директорите на други училища, в които има нужда от обезпечаване на този процес, като се приложи механизмът за взаимно подпомагане, съгласно Заповед № РД09-2925/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Информацията подавайте по електронна поща на имейл  [email protected].

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД