Подаване на информация за допуснати отсъствия по неуважителни причини на децата и учениците

Изх № РУО1 – 7518/31.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-7482/31.03.2020 г., Ви уведомявам, че с извършените изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/, обн., ДВ, ф. 35 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г., месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст вече не се спира, а директно се прекратява преди изтичане на срока, за който е отпусната, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсътвия без уважителна причина съответно повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик. В тези случаи месечната помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването.

Моля да имате предвид, че Вие, като администратори на първични данни, носите отговорност за верността и актуалността на администратираната от Вас информация. В случай на констатирани технически грешки, след като сте потвърдили информацията в регламентираните срокове, следва да подавате сигнал към Център за информационно осигуряване на образованието с копие до Регионално управление на образованието София-град, като не информирате дирекциите за социално подпомагане.

При подаване на неточни данни на отговорните длъжностни лица следва да се търси дисциплинарна отговорност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД