Подаване на информация за изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

Рег. № РУО1-15977/29.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на т. 3 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-541/27.02.2020 г. на министъра на образованието и науката, в срок до 12:00 часа на 06.07.2020 г. (понеделник), моля да подадете информация за изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от графика. (Информация за подадените/ неподадените в срок заявки и сключени договори за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти).

Информацията изпращайте на електронен адрес: [email protected]

За контакт: тел.: 02/935-60-68 – Георги Пашов, старши експерт по финансово осигуряване

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД