Подаване на информация за отсъствията на децата и учениците

Изх. № РУО1-6967/18.03.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В условията на възникналото извънредно положение и преминаването към обучение в електронна среда, и по повод осъществяващия се автоматизиран обмен на данни между МОН и АСП по отношение на отсъствията на децата и учениците, с писмо вх. № РУО1-6891/17.03.2020 г. бяхме уведомени за следното:

  1. В условията на дистанционно обучение и работа, няма да се изисква от институциите да потвърждават информацията, изпратена от АСП за месец февруари, за спиране на семейните помощи за деца. Данните ще бъдат потвърдени когато се премине към присъствен учебен процес. На този етап, семейни помощи за деца за месец февруари няма да бъдат спирани.
  2. Предвид факта, че по-голямата част от институциите нямат присъствени дни от началото на месец март, данни за отсъствията за месец март няма да се подават към Модул „Отсъствия“ и няма да бъдат изпращани към Агенцията за социално подпомагане. Семейни помощи за деца за месец март също няма да бъдат спирани.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД