Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания2)

Изх. № РУО1- 31133/15.11.2019г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата Кампания 2 за подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование Ви информирам, че е качена актуализация на модулите за подаване на данни за Списък – образец № 1, 2 и 3 към 1 декември 2019 год.

Актуализацията включва:

  1. Работна карта „Характеристика на средата“ (интегрирана в десктоп-приложението). Съгласно Наредба № 8, данните по работна карта „Характеристика на средата“ се въвеждат в НЕИСПУО до 1 януари. За коректното спазване на този срок, е необходимо данните от работната карта да бъдат подадени заедно с останалите актуализирани данни в периода 1 – 5 декември.
  2. Възможност за въвеждане на данни за медицинския персонал, осигуряващ здравна подкрепа в училището/детската градина/ЦПЛР.

С подаването на данните към 1 декември, необходимо е да се въведат пълни данни и за:

  • Деца и ученици със СОП;
  • Деца и ученици на ресурсно подпомагане (както и вида на ресурсното подпомагане);
  • Стипендии, получавани от учениците;
  • Индивидуални учебни планове на учениците, за които това е приложимо.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД