Подаване на информация за учебната 2020/2021 г. в НЕИСПУО (Кампания2)

Изх. № РУО1- 33312/23.11.20г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата Кампания 2 за подаване на информация за учебната 2020/2021 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование,  Ви информирам, че е необходимо от   01.12.2020 г. до 05.12.2020 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование в областта да подадат в НЕИСПУО актуални данни към 01.12.2020 г., представляващи информация от Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 3.

Във връзка с Чл. 115а. (Нов – ДВ, бр. 82 от 18 Септември 2020 г.) в Списък-образец № 1 ще се въвежда информация за ученици, обучаващи се от разстояние в електронна среда по чл.115а, ал.4, т.1, 2 и 3. За тези ученици същата информация ще продължава да се попълва и в Модула за лицата в институциите, преминали в / или излезли от карантина, във връзка с извънредната епидемична обстановка на адрес https://karantina.mon.bg. В този оперативен модул своевременно се въвеждат и всички случаи, съгласно писмо изх. №9105-322/30.09.2020 г. на заместник-министър на образованието и науката.

Съгласно чл.13, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет. Данните за Списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО на адрес https://am.mon.bg.

                Утвърждаването да се извърши в срок до 10.12.2020 г. с подпис на директора в онлайн модула – https://am.mon.bg.

Във връзка с изпълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., и с цел предотвратяване на двойно финансиране в срок до 15.12.2020 г. директорите да отстранят дублирането на децата/учениците на областно и национално ниво и актуализираната информация да бъде отразена с подпис на директора в онлайн модула – https://am.mon.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА
 РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1972/13.11.2020 г. на
министъра на образованието и науката/