Подаване на информация за учебната 2021/2022 година в НЕИСПУО (Кампания 2)

Изх. № РУО1- 38010/18.11.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаване на информацията (Кампания 2) за учебната 2021/2022 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви уведомявам, че за началото на учебната година данните към НЕИСПУО ще се подават по досегашния ред на адрес: https://am.mon.bg, Необходимо е  да се извършите следното:

  1. От 01.12.2021 г. до 03.12.2021 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование трябва да подадат в НЕИСПУО актуални данни към 01.12.2021 г., представляващи информация от Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № З.

Съгласно чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 8 от 1 1 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет. Данните за списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО на адрес: https://am.mon.bg.

З. Утвърждаването следва да се извърши в срок до 10.12.2021 г. с подпис на директора в онлайн модула — https://am.mon.bg.

  1. Във връзка с изпълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. и с цел предотвратяване на двойно финансиране в срок до 15.12.2021 г., директорите на образователните институции трябва да отстранят дублирането на децата/учениците на областно и национално ниво и актуализираната информация да бъде отразена с подпис на директора в онлайн модула — https://am.mon.bg.

Уведомявам Ви, че в хода на учебната 2021/2022 година предстои преминаване към нова НЕИСПУО.

При проблеми, въпроси и необходимост от допълнителни консултации, моля да се обръщате към Регионално управление на образованието София-град, старши експерт по анализ на информацията Константин Костов и старши експерт по информационно обслужване Любка Методиева.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД