Подаване на информация за учебната 2021/2022 година в НЕИСПУО (Кампания 1)

Изх. № РУО1- 28717/09.09.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаване на информацията (Кампания 1) за учебната 2021/2022 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви уведомявам, че за началото на учебната година данните към НЕИСПУО ще се подават по досегашния ред на адрес: https://am.mon.bg, Необходимо е  да се извършите следното:

  1. Съгласно чл. 13, ал. 2 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, сроковете за подаване и утвърждаване на данни са:
  • Списък-образец № 1 за училищата : Подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември;
  • Списък-образец № 2 за детските градини: Подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември;
    • Списък-образец № 3 за центровете за подкрепа за личностно развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата, Държавния логопедичен център и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование: Подаване на данните към НЕИСПУО до 5 октомври и утвърждаване до 10 октомври.
    • Съгласно чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от същата наредба, списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния разпоредител с бюджет. Данните за списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО на адрес: https://am.mon.bg.
  1. Във връзка с изпълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. и с цел предотвратяване на двойно финансиране, в срок до 30.09.2021 г., директорите следва да отстранят дублирането на децата/учениците на областно и национално ниво и актуализираната информация да бъде отразена с подпис на директора и счетоводителя в онлайн модула – https://am.mon.bg.

 

Уведомявам Ви, че в хода на учебната 2021/2022 година предстои преминаване към нова НЕИСПУО.

При проблеми, въпроси и необходимост от допълнителни консултации, моля да се обръщате към отдел „Средно образование“ в Центъра за информационно осигуряване към Министерство на образованието и науклата, телефони: 02 8173010, 02 8173011, 02 8173012, 02 8173013, 02 8173014 и електронна поща: [email protected].

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД