Подаване на информация по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Важно! Срочно!

Изх. № РУО1-26591/17.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, РАБОТЕЩИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

                                                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмo на МОН с вх. № РУО1-26524/16.08.2021 г., относно проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Ви уведомявам, че в срок до 25.08.2021 г. е необходимо да подадете доклад със следната информация:

  1. За ДГ/училища, които са прекратили участието си в проект „АПСПО“ – име на ДГ/училище, код по Админ, възстановена сума по проекта, с прикрепено копие от платежно нареждане за възстановената сума;
  2. За ДГ/училища, които се отказват от непреки разходи – име на ДГ/училище, код по Админ и декларация за отказ;

Посочените документи следва да бъдат изпратени по Системата за сигурно електронно връчване или на имейл [email protected] .

Напомням, че ДГ и училищата, които възстановяват средства по проект „АПСПО“, задължително следва да изписват в платежното нареждане номер на проекта и код по Админ на институцията.

Разчитам на отговорно изпълнение в поставения срок!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1328/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/