Подаване на квестори за ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-7619/15.02.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-4774/14.02.2022 г. Ви уведомявам, че при подаване на служебни лица за квестори за ДЗИ при избор на предмет от падащо меню „Предметна област“ трябва да се изберат и двата вида подготовка – ООП и ПП.

Пример: ако служебно лице преподава по БЕЛ, то от падащото меню „Предметна област“ трябва са се избират български език и литература (ООП) и български език и литература (ПП).

ДИППК ще се провежда както досега – в училището, в което учи ученикът, което означава, че всяко училище ще си разпредели учениците и ще им осигури квестори, както е било и миналата учебна година, не през системата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД