Подаване на предварителна информация за учебната 2022/2023 година в НЕИСПУО (Кампания 0)

Изх. № РУО1- 32398/01.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаване на предварителна информация за новата учебна 2022/2023 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование, съдържаща всички модули, посочени в чл. 7 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, изменена и допълнена в ДВ, бр. 65 от 12 август 2022 г., е необходимо да се извърши следното:

  1. До 07.09.2022 г. директорите на детските градини и директорите на училищата подават в модул „Институции“ на НЕИСПУО на адрес https://neispuo.mon.bg предварителна информация за предстоящата учебна година за разпределение на децата/учениците по групи/паралелки, по изучавани учебни предмети, разпределение на преподавателската заетост на педагогическите специалисти (чл. 13, ал. 2).
  2. До 23.09.2022 г. директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа, Националният дворец на децата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование подават в модул „Институции“ на НЕИСПУО на адрес https://neispuo.mon.bg предварителна информация за предстоящата учебна година за разпределение на децата/учениците по групи/паралелки, по изучавани учебни предмети, разпределение на преподавателската заетост на педагогическите специалисти (чл. 13, ал. 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД