Подготвителни курсове и професионално-педагогически специализации за придобиване на професионално-квалификационни степени

Изх. № РУО1-1316/ 17.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-687/13.01.2020 г. приложено Ви предоставям информация за организирането от Технически университет – Варна на подготвителни курсове  и професионално-педагогически специализации за придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Технически университет Варна

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД