Подготовка за осигуряване на подкрепяща среда

Изх. № РУО – 3315/27.01.21г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН № 9105-31/26.01.2021г. с вх. № РУО1-3163/26.01.202021 г., във връзка с   подготовката и осигуряването на подкрепяща среда при провеждане на националните външни оценяванеия на учениците със специални образователни потребности през учебната 2020/2021 година е необходимо да ни предоставите актуална информация за учениците и зрелостниците с нарушено зрение и с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия от всички училища на територията на областта, като попълните приложените хиперлинкове в срок до 03.02.2021г., 16:00.

Приложения:    Таблица 1.  Справка за учениците с нарушено зрение от IV и VII клас и X клас – НВО:      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5kFW2tAP-HgpJC70Q_KNVTkMB1YcVfLToLu-6EXqvej3NfA/viewform?usp=pp_url          

Таблица 2.  Справка за зрелостниците с нарушено зрение, които ще полагат ДЗИ през учебната 2020/2021 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1sH_6ih2TPzHMtYedn5kh_da3uYY5WG1PRkvY-t54rUOK7A/viewform?usp=pp_url

Таблица 3. Справка за учениците от IV и VII и X клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт – НВО : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm40_t-f8N2qU9hsLa5NiKUs3IgoFF7BYMp5852RrArvQIEw/viewform?usp=pp_url

Таблица 4. Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат държавни зрелостни изпити – ДЗИ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMbmQMsQQ7CVSUJvTKO9o4h0fls78ikDdNHj8LONTcL9C0Pg/viewform?usp=pp_url

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД