Подготовка на организацията и провеждането на задължителен Държавен изпит за придобиване на средно образование и профеионална квалификация в професионалното образование

Изх. №РУО1-40437/07.12.2021 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЩА, В КОИТО ИМА
ПАРАЛЕЛКИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
В XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-415/03.12.2021 г., вх. № РУО1- 39833/03.12.2021 г., Ви уведомявам, че съгласно чл. 132, ал. З от Закона за предучилищното и училищното образование от учебната 2021/2022 година зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация — по теория и практика на професията.
В тази връзка приложено Ви изпращам модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, както следва:
– Вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
– Вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
– Вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.
Моделите имат за цел да представят систематизирано и достьпно начините на провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор.

Приложение:
1. Модел 1.
2. Модел 2.
3. Модел 3.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД