„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, ДЕЙНОСТ 2 СПЕШНО!

Изх. № РУО1-6348/09.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, ДЕЙНОСТ 2

СПЕШНО!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронната поща на всяко училище е изпратено писмо за финализиране на дейностите свързани с обучението на учители за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа, организирано по проекта “Подкрепа за успех”.

Моля спешно днес (09.03.2023 г.) до 13:00 часа да предприемете действия за попълване на необходимата информация и след приключване да изпратите имейл на електронен адрес: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД