Подкрепа на ученици настанени в социални услуги с електронни устройства

Изх. № РУО1-6620/25.02.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо  на МОН с № 9105-395/19.02.2021 г., вх. № РУО 1-5988/19.02.2021 г. относно подкрепа на деца, настанени в социални услуги от резидентен тип, за обучение от разстояние в електронна среда.

 

 Приложение: съгласно текста.

 

   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

   НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД