Покана за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “ 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-35515/26.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с №9105-344/23.09.2022 г.,  вх. №РУО1-35330/23.09.2022 г.,  с покана за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж “ 2014-2020 г. и заповед РД09-3196/12.10.2021 г. с приложен списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ за учебната 2021/2022 г.

                              

Приложение:

  1. Писмо на МОН с приложения с №9105-344/23.09.2022 г.  (Прил. 1, 2, 3)
  2. Заповед №РД09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД