Покана за включване на Ученически съвети и Ученически парламенти в Консултативен съвет по политиките на младежта към кмета на СО

Изх. № РУО1-20898/03.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с рег. № СОА22-НЦ62-452-{2}/30.05.2022 г., вх. № РУО1-20083/30.05.2022 г. Ви уведомявам, че стартира процедура по учредяване на нов Консултативен съвет по политиките на младежта към кмета на Столична община (КСПМ) с мандат 2022/2024 г., като инициаторите отправят покана към Ученически съвети и Ученически парламенти от гр. София за включване съгласно изискванията, посочени на: https://www.sofia.bg/about-board

Крайният срок за подаване на заявления от кандидатите е до 30 юни 2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-1500/25.05.2022 г. на началника на РУО – София-град)